פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   חתונה מלאה במתנה: תקנון

   ברוכים הבאים לתקנון מבצע חתונה במתנה ("המבצע") בערוץ וואלה! אופנה ("ערוץ האופנה") שבאתר וואלה! ("האתר"). ההשתתפות במבצע והשימוש באתר ו/או בערוץ האופנה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן:

   1. מבוא

   1.1 האתר וערוץ האופנה מופעלים על ידי טלטל ערוצי תקשוב בע"מ ("וואלה"). השימוש באתר ובערוץ האופנה, לרבות פרסום תכנים כלשהם בהם בכל אופן שהוא (לרבות, ומבלי לגרוע, באמצעות טקסט, צילומים ו/או וידאו) כפוף לתנאי השימוש של האתר. מי שאינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש של האתר, מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר ובערוץ האופנה באופן מיידי.

   1.2 המבצע מנוהל ומתופעל על ידי נמסיס [פרסום והפקות] בע"מ ואולמי הרודיון [שם מלא] (ביחד: "הרודיון") והינו באחריותה המלאה והבלעדית של הרודיון. יובהר כי וואלה אינה נושאת בשום אחריות בקשר למבצע.

   1.3 ההשתתפות במבצע מותנית בקבלת תנאי תקנון מבצע זה כלשונם, ללא כל שינוי, וכפי שיופיעו מעת לעת.

   2. פרשנות

   2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהחברות תערוכנה בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

   2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

   2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

   2.4 מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

   3. תיאור המבצע

   3.1 במסגרת המבצע כל גולש באתר יהיה רשאי לשלוח סרטון ווידאו (להלן: "הסרטון"), באמצעות יישום ייעודי לכך בערוץ האופנה, בו הוא ינסה לשכנע את גולשי באתר ("הגולשים") ואת ועדת התחרות (כהגדרתה להלן), בצורה מרגשת ו/או מקורית, כי הוא או מי ממכריו הנו המתאים ביותר לקבל את הפרס (כהגדרתו להלן).

   3.2 וואלה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם באתר את הסרטונים, כולם או חלקם, כדי לאפשר לגולשים לדרג את הסרטון המועדף עליהם ולהביע את דעתם בקשר אליהם. יובהר כי עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מצד שולחי הסרטונים לפרסמם באתר ו/או בכל אתר אחר השייך לוואלה ו/או באתר השייך להרודיון.

   3.3 ועדת המבצע ("הוועדה") תחליט לגבי זהות הזוג המנצח. לוועדה יהא שיקול דעת בלעדי בבחירה ובדירוג של הסרטונים המשכנעים והיא תבחר ותדרג אותם, לרבות, אך לא רק, בהתבסס על קריטריונים של מקוריות, הומור, חדשנות וכיו"ב (לפי משקל שיקבע על ידי הועדה). הועדה עשויה להתחשב, בין היתר, גם באהדת הגולשים (לפי משקל שיקבע על ידי הועדה). מובהר בזאת, כי בחירת הוועדה ודירוגה את הסרטונים השונים תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה מצד המשתתפים במבצע ו/או כל אדם אחר בהקשר לכך.

   3.4 מובהר בזאת, כי כל משתתף יהיה רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד ולהעלות סרטון אחד בלבד. היה והמשתתף ישתתף יותר מפעם אחת במבצע, וואלה תראה את השתתפותו הראשונה במבצע (כפי שנקלטה במחשבי מערכת וואלה) ואת הסרטון הראשון ששלח, כהשתתפותו היחידה במבצע והקובעת לעניין בחירת הוועדה ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

   4. תכנים אסורים

   כל משתתף אשר ישלח סרטון במסגרת המבצע מתחייב בזאת שלא לשלוח סרטון המכיל תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ובמפרסמים באתרי וואלה השונים. משתתף אשר ישלח סרטון המכיל איזה מהתכנים לעיל, ייחשב כמפר תקנון זה ולא יהא רשאי להשתתף במבצע והוא יישא במלוא האחריות לכל הוצאה או נזק שייגרמו בקשר עם הסרטונים הנ"ל.

   5. תנאי סף להשתתפות במבצע

   על כל מי שהנו מועמד לקבלת הפרס להיות בגיר שמלאו לו 18 שנים ואשר מצוי בזוגיות ומתכנן להינשא במהלך השנה הקרובה (הפרס אינו ניתן להעברה או להמחאה לאדם/לזוג אחר).

   6. תקופת המבצע

   6.1 הזמן להעלאת סרטונים במבצע יחל בתאריך 2/8 2010 ויסתיים בתאריך 17/8 , 2010 ("תקופת המבצע"). וואלה ו/או הרודיון שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

   6.2 הוועדה תפרסם את החלטתה לגבי הסרטון הזוכה (זוכה בודד) במועד שייקבע על ידה לפי שיקול דעתה.

   7. הפרס

   7.1 הפרס לסרטון הזוכה הנו עריכת אירוע חתונה באולם הרודיון בראשון-לציון ("האולם") ל-250 מוזמנים בהתאם למפרט הבא ("מפרט החתונה"), לפי שיקול דעתה של הרודיון: (א) תפריט: קבלת פנים, סלטים, מנה ראשונה, תוספות, מנה עיקרית, קינוחים; (ב) צילום סטילס (צלם אחד): 300 תמונות; (ג) צילום וידאו (צלם אחד); עריכה ע"ג DVD; (ד) DJ; (ה) תאורה: מערכת ממונעת למרכזי שולחן, תאורת ריקודים – רחבה; (ו) הגברה: מערכת הגברה בסאונד היקפי.

   7.2 זהות נותני השירותים וסטנדרט מפרט החתונה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הרודיון.

   7.3 יובהר כי החתונה תיערך ל-250 מוזמנים בהתאם למפרט החתונה כמפורט לעיל. כל תוספת ו/או שינוי לכמות המוזמנים ו/או למפרט החתונה יבוצעו על חשבון הזוכה בתיאום מראש עם הרודיון. למען הסר ספק, הרודיון אינה מחויבת לבצע כל שינוי או תוספת לכמות המוזמנים ו/או למפרט החתונה.

   7.4 מועד החתונה ייקבע בתיאום בין הזוכה לבין הרודיון, בכפוף לזמינות האולם ומגבלות אחרות אצל הרודיון.

   7.5 וואלה ו/או הרודיון שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין. כמו כן, וואלה ו/או הרודיון שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את הפרס ו/או מפרט החתונה.

   7.6 לא אותר הזוכה בפרס ("הזוכה המקורי") בכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין (התקבלה אצל וואלה הודעת שגיאה) ו/או בטלפון ו/או לא אותר הזוכה המקורי באמצעי התקשרות אחרים אותם הזין חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרו בתוך 48 שעות מעת תחילת הניסיונות לאתרו ו/או לא עמד הזוכה המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרודיון לזוכה אחר ("הזוכה החליף"). במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת פרטי הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון ויתר פרטיהם האישיים של הזוכים, באמצעותם ניתן לשלוח הודעת זכייה לזוכים ו/או ליצור עמם קשר, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או תביעה כנגד וואלה ו/או הרודיון או מי מטעמן בעניין זה. הוראת סעיף זה תחול גם על הזוכים החליפיים, בשינויים המחויבים.

   7.7 הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, למכירה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

   7.8 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפות הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מס, או הוצאות נוספות, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

   7.9 וואלה ו/או הרודיון תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את פרטי הזוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתה מצד הזוכה לפרסום כאמור.

   7.10 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, וואלה ו/או הרודיון שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס של מי מהזוכים אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותו זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.


   8. קניין רוחני

   8.1 כל זכויות הקניין הרוחני, מכל סוג שהן, לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים בקשר למבצע ולאתר, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינן קניינן ורכושן הבלעדי של וואלה ו/או של הרודיון (לפי העניין) והן מוגנות, בין היתר, על פי דין.

   8.2 בעצם ההשתתפות במבצע, המשתתפים מעניקים בזאת לוואלה ולהרודיון רישיון שימוש בלתי הדיר ובלתי מוגבל בזמן לעשות שימוש בסרטונים במסגרת פעילותן העסקית (לרבות פרסומם באתרי אינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים) ללא הגבלה.


   9. אחריות

   9.1 יובהר כי המבצע והפרס הנם באחריותה המלאה והבלעדית של הרודיון, לרבות לגבי טיבם ואיכותם. הרודיון תהא האחראית על-פי כל דין לכל נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש) ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו למשתתפים במבצע ו/או לזוכה בפרס ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או בקשר עם המבצע ו/או הפרס. למען הסר ספק, המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה בקשר למבצע ו/או לפרס, בגין כל עילה שהיא.

   9.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, בכל מקרה ובשום מצב וואלה ו/או הרודיון ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות: (א) להוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם האתר ו/או המבצע ו/או הפרס; וכן (ב) לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע ו/או בפרס, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהן, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתן, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד ו/או זכות.

   9.3 המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בקליטה ו/או ההזנה של התשובה לשאלה ו/או הצעת המתנה ו/או שיבוש באופן פרסומה של הצעת המתנה באתר המבצע.

   10. שונות

   10.1 וואלה ו/או הרודיון שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש.

   10.2 וואלה ו/או הרודיון שומרות לעצמן הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או הפרס ו/או מפרט החתונה בכל עת.

   10.3 כל השתהות של וואלה ו/או הרודיון בקיום זכות המגיעה להן או אי עמידה שלהן על זכות או התנהגות של מי מהן לפי תקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהן על האמור בתקנון זה.

   10.4 תקנון זה והמבצע כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע או הקשור למבצע ו/או לפרס הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.