וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תקנון פעילות גולשים - רנואר

18.1.2015 / 11:35

תחרות "רוצים לזכות בכרטיס לתצוגת האופנה של רנואר?"

1. הגדרות
חברת וואלה תקשורת בע"מ ("וואלה!"), מקיימת מבצע נושא פרסים בעמוד האינסגרם של וואלה! אופנה, בהתאם לתנאי תקנון זה ("המבצע").
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
2.4. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

3. תקופת התחרות
3.1. התחרות תחל ביום ראשון ה- 18.01.2015 בשעה 00:12, ותסתיים ביום חמישי ה- 22.01.2015 בשעה 12:00 ("תקופת התחרות").
3.2. וואלה! לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות, לרבות בקשר עם השימוש בפרס, כמפורט בסעיף 5.4 להלן. כמו כן, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות את מועד סיום תקופת התחרות, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. כללי התחרות ותנאי ההשתתפות בה
4.1. כל המעוניינים להשתתף בתחרות יעלו תמונה המתויגת בעזרת האשטאג #רנוארתצוגתאופנה, תמונה עם הלוק המנצח שלהם, אותו היו לובשים לתצוגה, והכל בהתאם להוראות המופיעות באתר התחרות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
4.2. לאחר העלאת התמונה ותיוגה תהא רשאית, אך בשום אופן לא חייבת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפרסם את התמונה באתר התחרות. מובהר בזאת כי וואלה! שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תמונות כלשהם שנשלחו על ידי משתתף, בהתאם לשיקול דעתה הסביר וללא צורך לנמק את החלטתה.
4.3. המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של וואלה! אולם זו תעשה בו שימוש אך ורק לצורך חלוקת הפרסים לזוכים (כהגדרתם להלן). כל משתתף רשאי להתנגד למסירת המידע, אולם בלי למוסרו לא ניתן יהיה לזכות בפרס. המשתתף מצהיר, כי שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ו-וואלה! ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות של מי מהמשתתפים בשל פעילות זו. וואלה! לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף.
4.4. לצורך תחרות זו ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) המשתתף הינו בגיר (קרי, מעל גיל 18 שנה); (2) המשתתף העלה את התמונה שלו ותייג תחת האשטאג הרלוונטי- תצוגת אופנה רנואר 2015, בהתאם להוראות המופיעות באתר התחרות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
4.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, וואלה! רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או לפסול או לעכב את זכייתו של משתתף בפרס (ככל שזכה) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שזכה), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל וואלה! חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה בערכי התחרות ההוגנת ו/או במשתתפ/ים אחר/ים ו/או כל אדם אחר ו/או בוואלה!. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

5. הזוכים והפרסים
5.1. במהלך תקופת התחרות, וועדת שיפוט, אשר תהא מורכבת מנציגי וואלה! ונציגי רנואר ("הוועדה"), תבחר מבין כל התמונות אשר הועלו על ידי המשתתפים חמש (5) תמונות ("תמונות") בהתבסס על (אך לא רק) קריטריונים של מקוריות, ייחודיות ויצירתיות. המשתתפים אשר שלחו את התמונות הנבחרות יוכרזו כזוכים בתחרות ("הזוכים", וכל אחד מהם לחוד: "הזוכה").
5.2. מובהר בזאת כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי בקשר עם קביעתה מהם התמונות הזוכות, היא אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה ו/או לעמוד בלוח זמנים מסוים לקבלת החלטותיה, ובחירתה תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה מצד המשתתפים בתחרות ו/או כל אדם אחר בקשר לכך.
5.3. שמות הזוכים יפורסמו בעמוד וואלה! אופנה ("הודעת זכייה"). הזוכה לאחר פרסום שמו יתבקש ליצור קשר עם וואלה! בהודעות הפרטיות בעמוד הפייסבוק של וואלה! אופנה, ולהשאיר את הפרטים ליצירת קשר עימו כפי שיתבקשו בעמוד הזכייה.
5.4. משתתף אשר לא יצר קשר עם וואלה! תוך 48 שעות מיום סיום התחרות, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אובדן הזכות כאמור.
5.5. התמונות שיבחרו על-ידי הוועדה יזכו בכרטיס זוגי לתצוגת האופנה של רנואר אשר תתקיים בתאריך ה26/01/2015 בשעה 10:00, בביתן 1 בגני התערוכה תל אביב. יובהר, כי מימוש הפרס מותנה בהסכמתו של הזוכה למלוא תנאי תקנון זה. כמו כן, וואלה! תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות או אמצעי זיהוי לאחר מסירת הודעת הזכייה.
5.6. בכפוף להוראות כל דין, וואלה! תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים, על פי שיקול דעתה, בעמוד הפייסבוק של וואלה! אופנה והמשתתפים נותנים את הסכמתם לכך. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
5.7. מובהר בזאת כי הפרס יסופק על ידי חברת רנואר וכי וואלה! אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב הכלול בו וכי הם אינם אחראים לכל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרס או למימושו ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל ספק הפרס ו/או לצדדים שלישיים הנוגעים בדבר, בכפוף לכל דין.
5.8. הפרס יימסר לזוכה בבוקר התצוגה במיקום שייקבע מראש על ידי וואלה! בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם מסר הזוכה לאתר וואלה! בעת הפניה אליו כזוכה בתחרות.
5.9. היה והפרס לא נאסף על יד הזוכה ו-וואלה! לא הצליחה לאתרו חרף מספר ניסיונות סביר ו/או לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וואלה!, למשתתף אחר שהעלה תמונה שעומדת בקריטריונים אותם הגדירה וואלה! כזוכה בתחרות, על פי החלטת הוועדה ("הזוכה החליף"), ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה המקורי חלה על הזוכה המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בעניין זה.
5.10. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
5.11. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו', יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
5.12. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

6. קניין רוחני
6.1. כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר לתחרות ו/או לתכני התחרות ו/או בעמוד התחרות ו/או בתכנים הכלולים בה, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של וואלה! ו/או (לפי העניין) של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של וואלה! ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
6.2. למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של וואלה! או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת וואלה! או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש.
6.3. המשתתף מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני של התמונה וכי השימוש בתמונה אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.
6.4. יובהר, כי המשתתף מעניק בזאת לוואלה! רישיון בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן או במקום מבחינה גאוגרפיית, ללא תמורה, לעשות כל שימוש ו/או פעולה שהיא בתמונה , הכולל את הזכות לפרסם ו/או לערוך כל שינוי בתמונה, להעביר ו/או להעניק רישיונות משנה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של וואלה!, בכל אמצעי התקשורת והמדיה, לרבות באתרי האינטרנט המופעלים על ידי וואלה!, בעמוד התחרות ובעמוד הפייסבוק, וכן בכל אמצעי טכנולוגי הקיים או שיהיה קיים בעתיד, כפי שתמצא וואלה! לנכון. לוואלה! תינתן הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולעשות כל שימוש אחר בתמונה, לפי שיקול דעתה, לרבות בטלוויזיה, בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו'), במדיה דיגיטלית (בכלל זה באתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר והכל ללא מתן כל קרדיט ליוצר המקורי של התמונה ו/או לבעל הזכויות בו. וואלה! לא תחויב בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור. המשתתף מוותר בזאת על הזכויות המוסריות שלו בתמונה.
6.5. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את וואלה!, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה שנשלחה על ידי המשתתף ו/או זכויות הקניין בו.
7. כללי
7.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
7.2. וואלה! ו/או מי מטעמה ו/או כל המעורב מטעמה בביצוע שלב משלבי התחרות, לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר התחרות, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה! ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את התחרות, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בתחרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, לא תהא כל טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו', שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! כאמור.
7.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התמונה ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה בתחרות כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה השגוי"), כי אז וואלה! תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי ואין ולא תהא לוואלה! כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף בתחרות ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! בקשר לכך.
7.4. המשתתף בתחרות מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות.
7.5. כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ו-וואלה! ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם התחרות.
7.6. השימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה ו-וואלה! ו/או רנואר לא תישאנה בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! ו'או רנואר בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
7.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
7.8. וואלה! תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות.
7.9. עובדי וואלה! ורנואר אינם רשאים להשתתף בתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
7.10. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל וואלה! בכתובת marketingsupport@walla.net.il.
7.11. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
7.12. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! על פי תקנונים אחרים המפורסמים על-ידה.
7.13. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
וואלה! מאחלת למשתתפים בהצלחה.

  • עוד באותו נושא:
  • רנואר

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully